Thursday, December 5, 2013

Pentru o lene validă (Sau împotriva şefilor)/For a valid lazy (Or against bosses)

Pentru o lene validă
(Sau împotriva şefilor)

1.   Relicve în mintea mea, şantier arheologic, clădiri de cuvinte vechi şi dărâmate, la mine în minte nu sunt lumini ca de magazin,
2.   Cetatea din mintea mea mai are ramase puţine căramizi şi rupte, zidurile minţii mele sunt dărâmate cu toporul şi cu ciocane,
3.   Nu vreau să număr când le-am primit, nu vreau să ştiu cine mi le-a dat, nu vreau uneori să ştiu cine imi face rău şi cum, de unde vine, la ce mi-ar folosi?
4.   Nu începeţi să minţiţi când mă simţiţi intrând pe usă, nu-mi faceţi cararile printre voi incommode, că vă înteleg cum sunteţi, că rupându-mi dinţii de trecut tot trec,
5.   Şef al vostru eu nu vreau să fiu, voi aţi pus ochii pe cel îndrăzneţ, eu sunt retras că dacă merg se clatină pământul,
6.   Şef mie nu-mi place nu-nţelegi vorba mea? Ca este simplă! Voi aţi pus ochii pe cel îngâmfat, eu stau retras că dacă merg se clatină pământul.
7.   Şef e urât să fi, mă bucur că voi aţi pus ochii pe cel cu faţa poruncitor absurdă, eu stau retras că dacă merg se clatină pământul,
8.   Nu începeţi să minţiţi când mă vedeţi intrând pe uşă, nu vă aplecaţi incomod de unghiuri, că eu îmi dau seama, şi şef oricum nu-mi place.
9.   Ce interese comune avem noi, că eu scârbit de unghiuri mai bine admir o umbră,
10.               Ai auzit dragă ce prost, cum poate cineva să traiască ca el? Dar eu scârbit de unghiuri mai bine admir o umbră.
11.               Tu nu vrei să înţelegi degeaba te crezi social, iar eu mă prind şi cu ruşine de ruşinea ta cu degetul admir o umbră a cerului,
12.               Eu sunt în schimb un rege care uraşte lumea!
13.               Sub picioarele mele eu ţin pământul ca o placă de surfing încremenit în timp cutreier colind universul,
14.               Cu spatele pe frunze despic cerul cu încrengătură încremenit în linişte dăruiesc lumea,
15.               Cu copaci în ochi uimit de totul luat ca atare transcend universul şi revin uimit,
16.               Tăiat dinafară răsarit o clipă dezintegrată pace cum cântă nimicul îl privesc,
17.               Să nu-ţi pară că mă scuz că deasta mă descriu, înţelege doar că şef nu vreau să fiu.
18.               În mintea mea sunt bucăţi de jucării stricate,
19.               În mintea mea sunt cuvinte elastice,
20.               În mintea mea sunt cuvinte pietre,
21.               În mintea mea sunt cuvinte clădiri.
22.               M-ai întreba de ce am văruit aşa dacă ai intra în mintea mea? Ai căuta nesiguranţa mea? Ai spune că nu e bine deşi pe mintea ta sunt cuvinte durere!?
23.               Întind mâna o las relaxată în felul meu, deşi îţi dau să faci ca mine, eu mi-am repetat fiinţa de mai multe ori.
24.               Nu te ascunde că toţi am luat de la tine, dar tu nu vrei să înţelegi, degeaba te crezi social, iar eu mă prind şi cu ruşine de ruşinea ta cu degetul admir conturul unei umbre a cerului.
25.               În mintea mea sunt cuvinte dealuri şi munţi.
26.               Am luat să fac ca tine nu te mira că ştiu, mimetismul e formă a învăţării dacă ai plăcere, dar şef nu vreau să fiu, dacă vrei vino cu mine să aruncăm pietre în râu şti tu cum: aşa pe suprafaţă…
27.               Oare ce o să zică ăla!? Nu fac! În mintea mea acuma e ironie în mod precis!
28.               Că toate sunt bune şi sarcasmul şi o ură sănătoasă, uri bune…
29.               Nu te mira de felul meu de a face filosofie, adica mira-te!
30.               Băi, care e şeful aici să-mi bat joc de el?!
31.               Îţi aduci aminte cum ziceai? Acum îţi trebuie multe, te-ai schimbat, dar nu mai trage pe altul dupa tine!
32.               Tu eşti ăla care din nesiguranţă legiueşti, tu esti cel care judeci din nesiguranţă şi frică, tu nu ai bună nădejde,
33.               Tu eşti ăla care interzice, aşa nu poţi să ai,
34.               Tu eşti ăla care minte cum e,
35.               Tu eşti ăla care se crede puternic şi bogat,
36.               Tu eşti ăla care se crede urât că deaia îndrăzneşti, dar să ştii că nu e aşa, te înşeli singur.
37.               Numai să nu-ţi pară că mă scuz pentru că te descriu.
38.               Nu îţi arăt cum se conduce, nu vreau! Iar tu poţi să joci teatru cât vrei, că eu mă prind, dar să ştii precis că eu râd mereu de tine: care e şeful aici să-mi bat joc de el!
39.               Păi da! Că tu nu ştii decat să zici nu: nu la filosofia mea, nu la arta mea, nu la muzica mea, nu ca sunt sudor, nu că pictez, dar “nu-ul” asta al tau e întors pe dos, nu e din da şi nu.
40.               Poate să-ţi fie şi ruşine că deasta scriu, să şti că sunt oameni ca mine care ştiu!
41.               Deci, angajază-mă pe mine cu plată neegală, angajază-mă pe mine să mă comanzi, angajază-mă pe mine să te dai mare în faţa femeilor pe seama mea, angajază-mă pe mine!
42.               Dar îţi spun sincer de acum că la lucruri de astea eu sunt leneş, oricat de bine plăteşti, nu muncesc, numai puţin poate să nu te fac de râs prea rău, dar şi asta numai dacă e o femeie pe care o placi în preajmă.
43.               “Şi, nu! Nu trebuie neapărat ca cineva să fie şef!”
44.               “Dar să şti că podul ăsta este complex şi …”
45.               “Şi, nimic! Trage aer în piept şi mai mediteaza puţin asupra chestiunii, iar dacă nu îţi dai seama eu nu ma oftic.”
46.               Aştia se încred în forţele lor de aştia avem voie să râdem.
47.               Însă noi nu avem nici o putere să oprim vântul, noi nu putem să facem focul să nu ardă, noi nu putem să ne transformăm în păsări şi să zburăm, însă noi nu avem nimic ne-a dat pământul în stăpânire Dumnezeu, să ne hrănim din bogăţia lui, iar tu poţi să râzi, dar râsul tau e deformat şi prost, tu nu râzi ca mine…
48.               Şi ai grijă pentru ca eu pe mine nu prea ma iubesc in cazul asta, şi tu, deşi ai căzut între tâlhari, nu vrei să recunoşti, ceva în tine se menţine încă nu eşti inconştient de tot.For a valid lazy
(Or against bosses)
1.   Relics in my mind, archaeological site, words of buildings, old and broken down, in my mind there are not lights like store,
2.   The fortress of my mind has left few broken bricks, the walls of my mind are destroyed with an ax and hammers,
3.   I do not want to count when I received them, I do not want to know who gave them to me, sometimes I don't want to  know who hurt me and how, where it comes from, at what is useful for me?
4.   Do not start lying when you feel me entering the door, do not make my paths among you incommode because I understand how you are, that breaking my teeth I'll pass anyhow.
5.   The boss of yours I do not want to be, you've laid your eyes on the bold one,  i'm remote that if I walk the earthquakes,
6.   Boss I do not like to be, you do not understand the way im speaking? That it is simple.  You've laid your eyes on the cocky one, i'm remote that if I walk the earthquakes,
7.   Boss it is ugly to be, I'm glad that you've laid your eyes on the one with the absurd commanding face, i'm remote that if I walk the earthquakes.
8.   Do not start lying when you see me entering the door, lean not uncomfortable by angles, because I realize that, and boss anyway I do not like to be.
9.   What common interests we have, because disgusted by angles I better admire a shadow.
10.               Did you hear that stupid, dear, how can anyone live like that? But I, disgusted by angles I better admire a shadow.
11.               You do not want to understand although you think yourself sociable, and I get it, and with shame of your shame with the finger I admire a shadow of heaven,
12.               I am instead a king who hates the world!
13.               Under my feet I keep the earth like a surfboard frozen in time I roam carol the univers,
14.               With my back on the leaves I split the skies with phylum frozen in silence I give the world,  
15.               With trees in my eyes amazed by all taken for granted transcend the universe and come back astonished,
16.               Cut out from outside sprout for a moment disintegrated peace as sung nothingness I watch,
17.               And you do not feel that I apologize and that's why I describe myself, just understand that I do not want to be boss.
18.               In my mind are pieces of broken toys,
19.               In my mind are the elestic words,
20.               In my mind are the words stones,
21.               In my mind are the words buildings.
22.               You'd ask me why I whitewashed like this if you'd come into my mind? You'd look for my insecurity? You'd say it's not good though on your mind are words pain?
23.               I stretch out my hand I leave it relaxed in my way, although I give to you to do like me, I've repeated my being many times more.
24.               Do not hide yourself because all of us have taken from you, but you do not want to understand, in vain you think yourself sociable, and I get it, and with shame of your shame with my finger I admire a outline shadow of the heavens.
25.               In my mind are words hills and mountains.
26.               I get to make like you do not marvel that I know, mimicry is a form of learning if you have pleasure, but boss I do not want to be, if you want come with me to throw stones into the river you know how: on the surface...
27.               What that guy is going to say?! I’m not going to do it! In my mind now is precisely the irony!
28.               They are all good and sarcasm and a healthy hatred, good hate…
29.               Marvel not of my way of doing philosophy, I mean go ahead and wonder.
30.               Dude, who's the boss here to make fun of him!
31.               Do you remember how you said? Now you need more, you've changed, but do not poll another one after you!
32.               You're the one that uncertain of himself legify, you who judge of insecurity and fear, you do not have good hope,
33.               You're the one who forbids, so you can not have in this way,
34.               You're the one who lies the way you are,
35.               You're the one who thinks himself rich and powerful,
36.               You're the one who thinks that you're ugly and this is why you dare, but know that it is not the case, certainly you're wrong.
37.               Just do not feel that I apologize just because i'm describing you.
38.               I do not want to show you how to lead, I do not want to! And you can play theater how much do you want, because I get it. But I want you precisely to now that i'm always loathing at you: who's the boss here to make fun of him!
39.               Well yes!  That you do not know than to say no: no to my philosophy, no to my art, no to my music, no to that I'm a welder, no to that I paint, but this "no" of yours is turned upside down, it's not from yes and no.
40.               And you can be even ashamed that's why i'm writing to you, to know that there are people like me who know!
41.               So, hire me with unequal pay, hire me for you to command me, hire me to be proud in front of womens on my account, hire me!
42.               But I tell you frankly that at this stuff I'm lazy, no matter how well you pay, I do not work, only a little bit maybe, not to embarrass you too bad, but that's only if a woman that you like is around.
43.               "And no! It's not necessarily for someone to be boss! "
44.               "But to know that this bridge is complex and ..."
45.               "And, nothing! Take a deep breath and meditate a little bit on the matter, and if you do not get it I'm not pissed. "
46.               These people trust their one forces of these people we are allowed to laugh.
47.               But we have no power to stop the wind, we cannot do fire to not burn,  we can not turn into birds and fly, but we have nothing, God gave us in possession the earth, to feed from its wealth, and you can laugh, but your laughter is deformed and stupid, you do not laugh like me...

48.               And you be careful because I don't love me too much in this case, and you, though you have fallen among thieves, you don't want to admit it, something in you still maintaining, you are not unconscious completely.

No comments:

Post a Comment