Tuesday, March 4, 2014

Psalm (Amestecat în cântec!)


Psalm

1.   Aş vrea să fac un psalm cu fructe, fiecare rând să fie un fruct, ăsta e grepfruit zemos, roşu portocaliu să aducă iubire!
2.   Aş vrea să fac un psalm cu pomi, fiecare rând să fie un copac, un pom să aibă dude cocoţat în el mărunte negre să-mi murdăresc manile cu iubire!
3.   Un psalm cu rânduri de tufe de fructe căpşuni şi alte fructe perechi de cercei ce cresc în tufe crude şi coapte iubiri!
4.   Un psalm cu conuri dulci închise şi deschise şi cu frunze pururea verzi şi frunze pururea roşii ce nu cad şi sug lumina în rânduri să curgă ca mierea răşină din trunchiuri ca lacrimile unei dulci iubiri!
5.   Un psalm cu păstăi pline cu zahăr multicolor şi seminţe, cu rânduri de psalm mai poetic ca o poezie cu rânduri de pietre aşezate în rânduri poziţionate de copii ce joacă un joc al iubirii!
6.   O poezie cu cuvinte dulci să le poţi mânca pe toate, pe fiecare, ca pe un mango, avocado, cuvinte fructe exotice, rambutan, kumquat şi durian, fructe cuvinte stea exotice fructe iubiri!
7.   Seminţe zburătoare în puf de umbrele să însămânţeze munţii minţilor noastre cu munţi de dragoste!
8.   Seminţe zburatoare în puf de umbrele să picure din cerul minţii mele cu dragoste!
9.   Cu chei schimbatoare sub bărbie legate la gat de copil să deschidă orice lacăt de uşi de inimi cu drgoste!
10.               Un psalm cu cifru rotativ în care fiecare a sa oprire să fie o cifră de dragoste!
11.               Un psalm căruia să-i înfuleci cu poftă şi coaja şi carnea şi seminţele, un psalm cu trunchi de copac din care curge tămâie şi ulei să-l aprinzi cu flacară şi să miroase a iubire!
12.               Un psalm în care dacă ai vrea ai putea să stai cu fundul ca pe o piatră lângă un râu în care curge transparent dor şi dragoste!
13.               Să sorbi zeama din fiecare rând ca din rădacini zemoase înfipte în pământul curat al dreptei iubiri!
14.               Să rupi randurile ca pe nişte vreascuri şi să absorbi sunetul cu urechile şi seva ca dintr-un lemn zemos şi îndulcit de dragoste!
15.               Aş vrea să poţi amesteca rândurile şi oricum ai pune cuvintele să sune a început şi sfârşit de iubire!
16.               Dacă aş şti cum, dacă aş şti cum te-aş asigura într-un singur rând de psalm că te iubesc!
17.               Dacă aş putea, dacă aş putea ţi-aş da într-un singur rând de poezie toată dragostea!
18.               Ce bune sunt fiecare randuri, ce bune sunt toate la un loc sunt amestecate într-un cântec cu dragoste!


Psalm

1.   I would like to make a psalm with fruits, each row to be a fruit, this is a juicy grapefruit, red orange to bring love!
2.   I would like to make a psalm with fruit trees, each row to be a tree, one tree to have mulberrys perched in it small black to dirty my hands with love!
3.   A psalm with rows of strawberry fruit bushes pairs of earrings other fruits that grow in clumps raw and ripe loves!
4.   A psalm with sweet cones open and close and leaf eternal green and always red leaves that do not fall and suck the light in rows resin to flow like honey from trunks like the tears of a sweet love!
5.   A psalm with pods full of multi colored sugar and seeds with rows of psalm more poetically as a poem with rows of stones arranged in rows positioned by children playing a game of love!
6.   A poem with sweet words that you can eat them all, each one,  as mango, avocado, words exotic fruits, rambutan, kumquat and durian, fruit words, star exotic fruit love!
7.   Flying seeds in puff umbrellas for seeding our mountains minds with mountains of love!
8.   Flying seeds in puff umbrellas to drop from the sky of my mind with love!
9.   With changing key under the chin knotted at the neck of the child to open any lock of doors of hearts with love!
10.       A psalm with rotating cipher wherein each of its stops to be a figure of love!
11.       A psalm to which you eat with gusto and the zest and the flesh and the seeds a psalm with tree trunk of incense and oil flowing, to light the flame and smells of love!
12.       A psalm that if you wanted you could stay with your bottom like on a stone near a river flowing transparent longing and love!
13.       To drink juice in each row the juicy roots in the ground of the right pure love!
14.       To break the rows like twigs and with your ears to absorb the sound and the sap as a juicy luscious wood sweetened by love!
15.       I wish you could mix the rows and whatever you put the words to sound like the beginning and end of love!
16.       If I knew how, if I knew how I would ensure you in a single row of psalm that I love you!
17.       If I could, if I could I would give you in a single line of poetry all the love!

18.       What good is each row, which is good all mixed together in a love song!

No comments:

Post a Comment