Saturday, December 7, 2013

Trei într-o navă (Să facem ceea ce nu există!)/Three in a ship (Let us make what does not exist!)

Trei într-o navă
(Să facem ceea ce nu există!) (pentru Mădălin)

1.   Gândeşte-te că ai fi trei în navă şi ai compune o melodie în care fiecare notă să dureze 10 000 de ani;
2.   Gândeşte-te că ai sta pe spate cu trupul în spaţiu 10 000 de ani şi totul în jurul tău ar fi beznă;
3.   Gândeşte-te că ai sta 10 000 de ani la cel mai fierbinte foc şi la cel mai mare frig posibil simultan;
4.   Gândeşte-te că ai fi trei în pădure 10 000 de ani şi ai sta în acelaşi loc şi ai inventa toată tehnologia mental dar nu ai face nici un obiect;
5.   Gândeşte-te că ai fi singur pe vârful celui mai înalt munte 10 000 de ani şi nu te-ai mişca din loc şi ai inventa toată arta în cap dar nu ai pune mâna pe nici o pensulă.
6.   Gândeşte-te că ai sta 10 000 de ani în cea mai mare groapă a adâncului, sub apă să nu respiri 10 000 de ani.
7.   Gândeşte-te că toţi copii din lume ar fi ai tăi, gândeşte-te cum ar fi,
8.   Gândeşte-te că ai înota ca toţi peştii care au fost vreodată, gândeşte-te cum ar fi,
9.   Gândeşte-te că ai zbura ca toate păsările, gândeşte-te cum ar fi,
10.       Gândeşte-te că ai fi trei în navă şi ai şti că nu mai există nimic altceva decât nava ta,
11.       Gândeşte-te că nu ai muri niciodată, şi ai sta în aceiaşi cameră 10 000 de ani, gândeşte-te cum ar fi,
12.       Gândeşte-te că te-ai târâ pe pământ ca toate insectele, oare cum ar fi,
13.       Să cunoşti tot ceea ce este în univers, oare cum ar fi,
14.       Să înţelegi toate misterele, oare cum ar fi,
15.       Să ai în buzunar toată bucuria, oare cum ar fi,
16.       Să ai în cap toată lumina, oare cum ar fi,
17.       Să undueşti ca toată iarba, oare cum ar fi,
18.       Să fi numai trei într-o navă şi să-i iubeşti infinit, oare cum ar fi,
19.       Să arunci cu pietre mereu în acelaşi lac, să schiezi etern, să patinezi pe acelaşi patinoar fară sfârşit, să modelezi din lut toate figurinile posibile, să miroşi ca toate florile şi parfumurile minunate, oare cum ar fi,
20.       Să calculezi continuu, să repeţi toate cuvintele în tote limbile şi apoi să o iei de la capat, să cunoşti toate cântecele, să compui muzică veşnic, oare se poate?
21.       Dacă ai fi numai trei într-o navă şi ai dansa toate dansurile, ai dansa toate miscarile, gândeşte-te că ţi-ai undui mâna minus infinit plus infinit veşnic, oare cum ar fi?
22.       Simte toate raţiunile cum cad în plasa ta ca într-un năvod, aruncă peştii cei mici, nu mânca nimic, ascunde-te de mine, ocoleşte-mă etern, caută-mă, nu ma găsi, suferă tot, îndură toate existenţele, arunc-o!
23.       Simte toate iubirile, curge tot ce curge, stai nemişcat, ascunde-te, caută-mă, iubeşte-mă, mângâie-mă, alunecă, înţelege toate simţirile, simte gândurile, pipaie-le, simte toate înţelesurile, aruncă-le!
24.       Sfinţeşte toate adâncurile, stropeşte-le, slăveşte slava, pietrifică-te, încremeneşte mişcările, mişcă staticul, dispare totul, apare-l, sulfă-le, aprinde stinsurile, arunca-te!
25.       Milueşte toate adâncurile, prăfuieştele, vieţuieşte viaţa, adoptă infinitul, îngroapă adâncul, închide-l, străpunge nepătrunsul, colindă necunoscutul, cotrobaie veşnicul, iubeşte-le!
26.       Dacă ai fi numai trei în navă îmbrăţişază-te numai dupa un million de ani, nu te uita unul la altul un million de ani, nu te săruta, iubeşte-te!
27.       Dacă ai fi numai trei pe navă nu vorbi un million de ani, nu te chema un million de ani, nu dormi un million de ani, stai treaz lângă un zid, loveşte-ţi pieptul, iubeşte-te!
28.       Vizitează toate insulele, păşeşte toţi paşi, toate mersurile, toate întinderile, aruncă toate aruncările, stranută toate strănuturile, nu plânge!
29.       Plouă toţi stropii, udă toate florile, aruncă toate seminţele, priveşte foarte încet toate creşterile, naşte toate naşterile, întinde toate întinsurile, acoperă cu toate acoperăminte-le, nu plânge!
30.       Fulgueşte toate pufurile, înstelează toate întunericurile, fulgeră toate fulgerele, bubuie toate tunetele, bubuie toate sentimentele, nu plânge!
31.       Îngrămădeşte toate lucrurile într-un loc, mută-le, schimbă-le, fă altele, fă-le pe toate, dar nu plânge!
32.       Dacă sunt numai trei în navă: te iubesc pe tine, te iubesc pe tine, nu e aşa că e frumos acesta, aşa e dar şi astălalt e absolut, ce frumos eşti şi tu, şi el te iubeşte tot aşa!
33.       Eu sunt, dar şi tu eşti la fel şi el este ca noi, să facem ceea ce nu este!    
Three in a ship
(Let us make what does not exist!) (For Madalin)

1.   Think that you are three in a ship and you compose a song in which each note lasts 10 000 years;
2.   Think that you sit on your back with your body in space 10 000 years and everything around you is darkness;
3.   Think that you sit 10 000 years at the hottest fire and coldest place possible simultaneous;
4.   Think that you are three in forest 10,000 years and you stay in the same place and you invent all the technology in your mind but make no object;
5.   Think that you are alone on top of the highest mountain for 10 000 years and you do not move from one place and have made ​​all the art in your head but do not lay your hand on any brush.
6.   Think that you sit 10 000 years in the most deep trench, underwater, and not breathe for 10 000 years.
7.   Think that all the children in the world would be yours, think how it will be like,
8.   Think that you are swimming like all the fishes that ever existed, think how it will be like,
9.   Think that you are flying like all the birds, think how it will be like,
10.       Think that you are three in a ship and you know that there is nothing else beside your ship,
11.       Think that you would never die and you stay in the same room 10 000 years, think how it will be like,
12.       Think that you crawl on the ground like all insects, how would it be,
13.       To know everything that it is in the universe, how would it be,
14.       To understand all mysteries, how would it be,
15.       To have in your pocket all the joy, how would it be,
16.       To have in the head all the light, how would it be,
17.       To wave like all the grass, how would it be,
18.       To be only three in a ship and to love infinite, how would it be,
19.       Always to throw stones in the same lake,  to ski eternal, to skate on the same endless ice rink, to clay model all possible shape, to smell like all the flowers and marvelous fragrances, how would it be,
20.       To calculate continuously, to repeat all the words in all languages ​​ and then to start over, to know all the songs, to compose music forever, can it be?
21.       If you are only three in a ship and danced all the dances, you danced all movements, think that you've undulated your hand eternal minus infinity plus infinity, how would it be like?
22.       Feel all the reasons falling into your net like in a fishing net, throw away the small fishes, do not eat anything, hide yourself from me, elude me forever, search for me, do not find me, suffer all, endure all existences, throw it!
23.       Feel all the loves, flow everything that flows, stand still, hide yourself, search for me, love me, caress me, slips, understand all the feelings, feel thoughts, groping them, feel all the meanings, throw them!
24.       Sanctify all depths,  sprinkle them, praise the praise, petrify yourself, freez the movements, move the static, disappear everything, appear it, blow them, light the extinguish, throw up yourself!
25.       Have mercy on all the depths, dust then, live the life, adopt the infinite, bury the deep, close it, pierce the abstruse, carol the unknown, prowl the eternal, love them!
26.       If you would be only three in a ship embrace yourselves only after one million years, do not look at each other a million years, do not kiss, love yourself!
27.       If you would be only three in a ship do not speak a million years, do not sleep a million years, stay up against a wall, hit your chest, love yourself!
28.       Visit all the islands, walk all the steps, all the walkings, all the stretches, throw all the throwings, sneez all the sneezes, do not cry!
29.       Rain all the droplets, wet all flowers, throw all the seeds, watch slowly all the increases, born all the births, stretch all the stretchings, cover with all the coverings, do not cry!
30.       Flake all the fluffs, star all darkness, lightning all the lightnings, rumble all the thunders, rumble all the sentiments, do not cry!
31.       Lump everything in one place, move them, change them, do other ones, do it all, but do not cry!
32.       If there are only three in a ship: I love you, I love you, isn't true that this one is beautiful, it is, but, this one is absolute too, how beautiful you are too, and he loves you so!

33.       I am, but you are the same and he is like us, let us do what is not! 

No comments:

Post a Comment