Sunday, November 24, 2013

Pentru iubirea ce va să vină \ For the love that will come


(Pentru iubirea ce va să vină)
                                                Iubi-te-voi,
1.   M-a trezit ploaia şi bătea ca în tobe în geam.
2.   Mi-am aranjat pantofii, mi s-a lipit o frunză de ei, picături de mocirlă, stropi.
3.   Şi iar m-am îndrăgostit şi iar nu se poate!
4.   Şi dacă aş pleca cerurile să vorbesc cu tine să ne învoim să ne iubim.
5.   Şi aş cutremura pământul să ştii că sunt eu.
6.   Şi aş aprinde noaptea asta cu foc.
7.   Că te-ai lipit de mine şi te simt.
8.   Şi iar m-am îndrăgostit şi iar nu se poate.
9.   Dar aş binecuvânta misterul şi aş împodobi munţii.
10.               Dar aş împăduri pădurea şi valurile dealurilor le-aş vorbi, că te-ai lipit de mine şi te simt.
11.               Şi mă doare sufletul şi casc.
12.               Şi aş curge râul şi aş împacheta malul în buzunar să ţi-l dau.
13.               Uite nişte lumină în picături de ploaie, copilă, ia de la mine infinitul.
14.               Nu sta departe! Unde eşti?
15.               Şi aş cutremura pământul şi aş aprinde noaptea asta cu foc.
16.               Şi strig în mine cu vocile multor oameni că nu se poate, Doamne, iar m-am indrăgostit!
17.               Şoptesc: de ce mă laşi mereu pierdut şi-mi mângâi faţa ca un prost?
18.               Şi merg pe cărări ca tine că iar m-am îndrăgostit şi nu se poate!
19.               Prea aşezaţi, prea fără iubire lume, dar nu ma las până va calc pe toţi.
20.               Şi când voi strânge lumea în suspin cu plete dalbe am să te chem.
21.               Şi strigă şi tu, copilă, că eu te aud.
22.               Îţi înţeleg faţa în minte, îmbrăcată-n haine şi în întuneric, dar bezna mea e mai adancă.
23.               Pitulat de tine, te ascund în inimă să mă-nconjor cu săbii, să te cânt!
24.               Şi opresc războaiele şi le arunc la gunoi.
25.               Şi când vei fi tânără din nou am să te chem să văd ce zici.
26.               Mestecă-ţi tu limba, mângâie-ţi tu buzele una de alta, că vin să văd ce zici.
27.               Prea tânăr, dar moartea asta mă face să râd!
28.               Şi până şi ploaia s-a oprit şi prea stă totul pe loc, stropii acum bat rar…
29.               Eu ştiu că te doare şi pe tine ca pe mine, dar ce sa fac, să-L rugăm împreună pe Dumnezeu infinit.
30.               Abia acum înţeleg că întotdeauna e mutual.
31.               Dar să ştii că de oftică eu azi nici nu am aprins candela.
32.               Dar te aştept când vei fi tânără din nou să văd ce zici.
33.               Înţelege, copilă, că am răbdare de moarte.
34.               Ţine şerveţelul asta, şterge-ţi lacrimile, că eu ascuns aici în mine te aștept.
35.               Iubite-voi, Doamnă, virtutea mea, că eu şi pietrele de la râu le-am făcut nestemate să le privim.
36.               Vino la mine să privim începutul şi sfârşitul lumii împreună.
37.               Te iubesc pe tine te iubesc pe tine te iubesc!!!

(For love that will come)
                                                I will love you,
1.   Rain woke me up and it was kicking like in drums in the window.
2.   I arranged my shoes, a leaf was stuck to them, drops of mud, drops.
3.   And again I fell in love and again it is not possible.
4.   And if I bend the heavens to talk to you, to agree, to love each other.
5.   And I would shake the earth for you to know that I am.
6.   And I would light up this night with fire.
7.   Because you're glued with me and I feel you.
8.   And again I fell in love and again it is not possible.
9.   But I would bless the mystery and I would decorate the mountains.
10.               But I would forest the forest, and I would speak the waves of hills, because you're glued with me and I feel you.
11.               And it hurts my soul and I yawn.
12.               And I would flow the river and I would pack the bank in my pocket and give it to you.
13.               Here's some light in the rain drops, girl, take from me the infinite.
14.               Do not stay away! Where are you?
15.               And I would shake the earth and would light up this night with fire.
16.               And I shout in me with the voices of many people because it is not possible, Lord, I fell in love again!
17.               I whisper: Why do you always leave me lost and I caressing my face like a fool?
18.               And I walk on trails paths like you because I fell in love and again it is not possible.
19.               Too quiet, too loveless world, but I do not give up until I step on all of you.
20.               And when I will gather the world in sigh with long white hair I'll call you.
21.               And you shout, girl, for that I, I can hear you!
22.               I understand your face in my mind, dressed in clothes and in darkness, but my darkness is deeper.
23.               Hidden from you, I hide you in my heart, to surround myself with swords, for me to sing you.
24.               And I stop the wars and I throw them to trash.
25.               And when you will be young again I will call you to see what you say.
26.               You chew your tongue, you caress your lips together, because I will come to see what you say.
27.               Too young but this death makes me laugh!
28.               And even the rain stopped, and too much everything stands still, now sprinkle rarely.
29.               I know that it hurts you the same like me, but what can I do, let us beg together to God, infinite.
30.               Only now I understand that it's always mutual.
31.               But for you to know that pissed off today I have not even lit the candel.
32.               But I'll wait for you when you will be young again to see what you say.
33.               Understand, girl, because I have the patience of death.
34.               Keep this napkin, wipe your tears, because hidden here in myself, I'll wait for you.
35.               I'll love you Lady, my virtue, because even the river stones I made them gems for us to look at them.
36.               Come to me, to look at the beginning and the end of the world together.
37.               I love you you I love you I love!

No comments:

Post a Comment